Regulamin Rekrutacji do Niepublicznego Gimnazjum przy Centrum Oświaty i Kultury w Adamowiźnie

  Dla kandydatów do klasy trzeciej.

 1. Kandydaci do klasy trzeciej:
  • składają podania do 30 kwietnia 2016 r. w sekretariacie szkoły,
  • dołączają do podań kserokopię świadectwa ukończenia kl. 1 gimnazjum, wykaz ocen śródrocznych kl. 2 (z pieczątką szkoły) oraz dołączają płytę CD z prezentacją opowiadającą o kandydacie,
  • odbywają rozmowę kwalifikacyjną (koniec maja/początek czerwca),
 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 4. Komisja sporządza listę osób przyjętych do gimnazjum oraz listę rezerwową i informuje o wynikach rozmów kwalifikacyjnych rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

 5. Rodzicie/opiekunowie prawni w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników wpłacają wpisowe na konto gimnazjum.

 6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni przynoszą do sekretariatu oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, oryginały świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum oraz podpisują umowę z Zarządem Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do gimnazjum mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do szkoły.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą się również odwołać od decyzji Dyrektora gimnazjum do Zarządu Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 9. Zarząd Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie.


Dla kandydatów do klas I, II, III składających dokumenty w trakcie roku szkolnego

 1. Jeżeli kandydat zgłasza się w ciągu roku szkolnego, przyjmowany jest przez Dyrektora gimnazjum po rozmowie kandydatem oraz rodzicami/opiekunami prawnymi i po analizie przedstawionych świadectw oraz ocen śródrocznych.

Z uwagi na zmiany w systemie oświaty prowadzimy nabór jedynie do istniejących klas. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt